4853
Pregledi

MINIMUM DOKUMENTACIJE ZA UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU

(Fizička lica)

 • Zahtjev za leasing
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje
 • Predračun dobavljača
 • Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva za leasing ili ovjerena kopija pasoša – ukoliko je podnosioc nerezident sa prijavljenim prebivalištem u BiH
 • Kopija potvrde o prebivalištu podnosioca zahtjeva za leasing
 • Tri zadnje platne liste ovjerene od strane odgovornog lica i finansija/računovodstva pravnog lica kod kojeg podnosilac zahtjeva ima radni odnos
 • Tri posljednja izvoda iz poslovne banke
 • Zahtjev za fizicka lica

(Pravna lica)

 • Zahtjev za leasing
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje
 • Predračun dobavljača
 • Ovjerena kopija lične karte direktora društva
 • Kopija potvrde o prebivalištu direktora društva
 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji društva
 • Kopija identifikacijskog broja
 • Kopija statističkog broja
 • Kopija poreskog broja (PDV broj)
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.yyyy za posljednje dvije godine
 • Info o firmi sa dokumentom u kojem su opisane osnovne poslovne djelatnosti klijenta
 • Ukoliko je osnivač pravno lice ili više pravnih lica, za svako pravno lice čiji je vlasnički udio u društvu veći od 20% – ovjereno rješenje o upisu u sudski registar (rješenje o registraciji) navedenog osnivača
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice čiji je vlasnički udio veći od 20% – ovjerena kopija potvrde o prebivalištu i ovjerena kopija lične karte fizičkog lica
 • Ukoliko je rješenje o registraciji starije od 6 mjeseci – ovjeren aktuelni Izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
 • Zahtjev za pravna lica

(Samostalni obrtnici i privatnici)

Samostalni obrtnici i privatnici:

 • Zahtjev za leasing
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje
 • Predračun dobavljača
 • Ovjerena kopija lične karte vlasnika obrta
 • Kopija potvrde o prebivalištu vlasnika obrta
 • Ovjerena kopija rješenja o radu nadležnog općinskog organa
 • Kopija identifikacijskog broja
 • Kopija poreskog broja
 • Uvjerenje UIO
 • Kopija statističkog broja
 • Kopije kartona deponovanih potpisa
 • Razrez poreza za posljednje dvije godine
 • Zahtjev za pravna lica

(Predstavništva stranih lica u BiH)

 • Zahtjev za leasing
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje
 • Predračun dobavljača
 • Ovjerena kopija lične karte direktora predstavništva
 • Kopija potvrde o prebivalištu direktora predstavništva
 • Kopija rješenja o radu
 • Kopija identifikacijskog broja
 • Kopija statističkog broja
 • Kopije kartona deponovanih potpisa
 • Pregled troškova i prihoda za posljednje dvije godine
 • Promet preko nerezidentnog računa za posljednje dvije godine
 • Program rada predstavništva
 • Ovjerena kopija odluke o osnivanju predstavništva u BiH
 • Ovjerena kopija odluke o imenovanju
 • Ugovor o radu
 • Zahtjev za pravna lica